ФОРМИ ДОГОВОРІВ

про співробітництво територіальних громад


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

27.08.2014 року № 233

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У ФОРМІ ДЕЛЕГУВАННЯ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЗАВДАНЬ
(місце укладення)

_ 20 року

Територіальна громада

(найменування села, селища, міста)

через раду в особі голови _ _,

(найменування сільської, селищної, міської ради (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада


(найменування села, селища, міста)

через раду в особі голови _ _,

(найменування сільської, селищної, міської ради (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

  1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

  2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі делегування виконання окремих завдань з передачею відповідних ресурсів.


1.3. У процесі співробітництва

Сторони

зобов’язуються

будувати свої

взаємовідносини на принципах

законності,

добровільності,

рівноправності,

прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

  1. З метою виконання повноважень відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад»,

, а також вирішення

(назва нормативно-правового акта (ів) у відповідній сфері (ах) у разі наявності)

питань місцевого значення та підвищення ефективності використання коштів місцевих бюджетів Сторона-1 делегує Стороні-2 виконання таких завдань:

2.1.1. _.

(зазначається перелік повноважень, що делегуються суб’єкту співробітництва, відповідно до Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів з посиланням на відповідну статтю, пункт закону)

  1. Виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, делегується строком на , починаючи із _ 20 року.

(строк делегування у роках) (дата, яка визначає початок дії цього Договору)

  1. Вимоги до виконання Стороною-2 завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору:

3.1.1. _.

(наводяться вимоги до завдань)

  1. Фінансування виконання делегованих завдань здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

  2. Обсяг коштів місцевого бюджету Сторони-1, що передаються місцевому бюджету Сторони-2 для виконання завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, становить .

(вказується сума коштів, яка буде передана Стороною-1 для забезпечення виконання Стороною-2 завдань, визначених пунктом 2.1. цього Договору)

  1. Сторона-2 звітує перед Стороною-1 про стан виконання

(зазначається порядок та період звітування)

завдань, визначених у пункті 2.1. цього Договору, та про використання коштів переданих для їх виконання шляхом подання Стороні-1 звіту за формою, наведеною у додатку до цього Договору.


(найменування суб’єкта співробітництва)

рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності з

.

(зазначається дата, з якої набирає чинності Договір,

відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»)

  1. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

  2. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.


  1. Цей Договір припиняється у разі:

   1. закінчення строку його дії;

   2. досягнення цілей співробітництва;

   3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

   4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

   1. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

   2. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

   3. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

  1. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

  2. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у

кількості

однакову

примірників, кожен з яких має

(зазначається кількість примірників договору)

юридичну силу.

Один примірник договору про припинення співробітництва _ рада

(найменування суб’єкта співробітництва)

надсилає Мінрегіону упродовж _ робочих днів після підписання його

(зазначається строк)

Сторонами.


ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

  2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

  3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

  4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше днів з дати їх настання і припинення.

(зазначається строк)

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

  1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

  2. Цей Договір укладений на аркушах у кількості ___ примірників, з

(зазначається кількість аркушів) (зазначається кількість примірників)

розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3.

(найменування суб’єкта співробітництва)

рада надсилає один примірник

цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж робочих днів після підписання його

(зазначається строк)

Сторонами.Сторона-1:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

Сторона-2:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

27.08.2014 року № 233

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
(місце укладення)

20 року

Територіальна громада

(найменування села, селища, міста)

через раду в особі голови

, (найменування сільської, селищної, міської ради) (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада

_

(найменування села, селища, міста)

через раду в особі голови

, (найменування сільської, селищної, міської ради) (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

  1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту вимог, визначених статтями 5-9 Закону України

«Про

(зазначається про дотримання чи недотримання вимог)

співробітництво територіальних громад».

  1. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів.

  2. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

  1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», _ , а

(назва нормативно-правового акта (ів) у відповідній сфері (ах) у разі наявності)

також з метою вирішення питань місцевого значення Сторони домовились про реалізацію спільного проекту « __ » (далі – Проект).

(назва проекту)

  1. Метою реалізації Проекту є

.

(зазначається мета реалізації Проекту)

  1. Проект реалізується упродовж _ , починаючи із _ 20_ року.

(зазначається строк реалізації Проекту) (дата, яка визначає початок дії цього Договору)


  1. Перелік заходів в рамках реалізації Проекту:

3.1.1. _.

(зазначаються найменування заходів Проекту)

  1. Cуб’єкт співробітництва бере участь у реалізації заходів Проекту у формі:

3.2.1. _ _

.

(зазначається суб’єкт співробітництва та форма його участі у рамках реалізації Проекту)

  1. Умови реалізації заходів Проекту:

3.3.1. _ _.

(зазначаються умови реалізації заходів Проекту)

  1. Фінансування Проекту здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1 та Сторони-2 .

(вказується сума коштів для реалізації Проекту)

  1. Координація діяльності суб’єктів співробітництва здійснюється шляхом:

_

.

(зазначається механізм координації діяльності)

  1. рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17

(найменування суб’єкта співробітництва)

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності з

.

(зазначається дата, з якої набирає чинності Договір,

відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»)

  1. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

  2. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

  1. Цей Договір припиняється у разі:

   1. закінчення строку його дії;

   2. досягнення цілей співробітництва;

   1. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

   2. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

   3. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

   4. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

   5. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

  1. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

  2. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва рада

(найменування суб’єкта співробітництва)

надсилає Мінрегіону упродовж _ робочих днів після підписання його Сторонами

(зазначається строк)

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

  2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

  3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

  4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або

(зазначається строк)

несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 6.3 цього Договору.

  1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

  2. Цей Договір укладений на аркушах у кількості _ примірників, з

(зазначається кількість аркушів) (зазначається кількість примірників)

розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

7.3.

(найменування суб’єкта співробітництва)

рада надсилає один примірник

цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж _ робочих днів після підписання його Сторонами.Сторона-1:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

Сторона-2:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

27.08.2014 року № 233

ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У ФОРМІ СПІЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ (УТРИМАННЯ) ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ(місце укладення)

20 року

Територіальна громада _

(найменування села, селища, міста)

через

,

раду в особі голови

(найменування сільської, селищної, міської ради) (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада


(найменування села, селища, міста)

через

,

раду в особі голови

(найменування сільської, селищної, міської ради) (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

  1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

  2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ або організацій комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів.

  3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

2.1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», _ _ ,

(назва нормативно-правового акта (ів) у відповідній сфері (ах) у разі наявності)

з метою забезпечення ефективного використання ресурсів територіальних громад на основі спільного застосування наявних в одного із суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури Сторони домовилися, згідно з цим Договором, спільно фінансувати (утримувати)

(найменування підприємства, установи або організації, код ЄДРПОУ)

(далі – Об’єкт), право комунальної власності на яке (у) належить Стороні-1.

3.1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку _ та за рахунок

(зазначається порядок здійснення видатків на фінансування (утримання) Об’єкта)

коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1

та Сторони-2 _.

(вказується сума коштів для фінансування Об’єкта) (вказується сума коштів для фінансування Об’єкта)

4.1. Умови щодо надання (виробництва) Об’єктом послуг (продукції) для суб’єктів співробітництва:

4.1.1.

_.

(зазначаються умови надання (виробництва) послуг (продукції))

ОБ’ЄКТА

  1. Доходи, отримані за результатами діяльності Об’єкта, розподіляються: 5.1.1.

_.

(зазначається порядок розподілу доходів)

  1. Ризики, пов’язані з діяльністю Об’єкта, розподіляються: 5.2.1.

_.

(зазначається порядок розподілу ризиків)


6.1. Об’єкт звітує перед суб’єктами співробітництва про

(зазначається порядок та період звітування)

результати своєї діяльності та використання ресурсів, у тому числі фінансових, за формою, наведеною у додатку до цього Договору.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності з _ .

(зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»)

  1. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

  2. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

  1. Цей Договір припиняється у разі:

   1. закінчення строку його дії;

   2. досягнення цілей співробітництва;

   3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

   4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

   5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

   6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

   7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

  2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

  3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _ рада

(найменування суб’єкта співробітництва)

надсилає Мінрегіону упродовж _ Сторонами.

робочих днів після підписання його

(зазначається строк)

  1. У разі припинення однією із Сторін участі у співробітництві, її права та обов’язки, частка майна передаються

_.

(зазначається найменування суб’єкта співробітництва)


ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

  2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

  3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

  4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або

(зазначається строк)

несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

  1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

  2. Цей Договір укладений на _ аркушах у кількості примірників, з розрахунку

(зазначається кількість аркушів) (зазначається кількість примірників)

по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

10.3.

(найменування суб’єкта співробітництва)

рада надсилає один примірник

цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж _ робочих днів після підписання його Сторонами.

(зазначається строк)

10.4 України

рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону

(найменування суб’єкта співробітництва)

«Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.Сторона-1:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

Сторона-2:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

27.08.2014 року № 233


ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У ФОРМІ УТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
(місце укладення)

_ 20 року

Територіальна громада

(найменування села, селища, міста)

через _

,

раду в особі голови

(найменування сільської, селищної, міської ради) (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада


(найменування села, селища, міста)

через

,

раду в особі голови

(найменування сільської, селищної, міської ради) (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

  1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

  2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі утворення суб’єктами співробітництва спільного комунального підприємства, установи та організації – спільного інфраструктурного об’єкта.

  3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

  1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», _ ,

(назва нормативно-правового акта (ів) у відповідній сфері (ах) у разі наявності)

з метою реалізації спільного інфраструктурного проекту і виконання функцій, що становлять спільний інтерес, Сторони домовились утворити спільне комунальне підприємство (установу,

організацію)


(далі – Об’єкт) і спільно його утримувати.

  1. Сторони визначили, що:

(найменування комунального підприємства, установи або

організації)

   1. організаційно-правовою формою Об’єкта є

;


   1. місцезнаходженням Об’єкта є: _

(зазначається організаційно-правова форма Об’єкта)

;

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку місцезнаходження Об’єкта)

   1. сферою діяльності Об’єкта є: _ _;

(зазначається сфера діяльності Об’єкта)

   1. етапами утворення Об’єкта є: ;

(зазначається перелік етапів утворення

Об’єкта)

   1. здійснення повноважень щодо управління Об’єктом та відповідальність за результати його діяльності покладається на

.

(зазначається найменування суб’єкта співробітництва)

  1. Управління Об’єктом здійснюється відповідно до його установчих документів.

  2. Керівництво господарською діяльністю Об’єкта здійснюється керівником Об’єкта, який

_ _.

(зазначається порядок призначення, звільнення керівника Об’єкта)

  1. Органами управління Об’єкта є: _ _ _.

(зазначається структура органів і служб управління Об’єкта та порядок їх утворення, припинення та організація діяльності)

  1. Фінансування (утримання) Об’єкта здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку та за рахунок коштів

(зазначається порядок фінансування (утримання) Об’єкта)

місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1

та Сторони-2 _.

(вказується сума коштів для фінансування Об’єкта) (вказується сума коштів для фінансування Об’єкта)

  1. Збитки, дефіцит коштів, пов’язані з діяльністю Об’єкта, відшкодовуються: 4.2.1.

_.

(зазначаються шляхи покриття можливих ризиків, дефіциту коштів)

  1. Доходи, отримані за результатами діяльності Об’єкта, розподіляються: 4.3.1.

_ _.

(зазначається порядок розподілу доходів)

  1. Об’єкт припиняє свою діяльність з підстав та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

  2. Майно, що залишилося унаслідок припинення діяльності Об’єкта, передається


.

(зазначається порядок розподілу майна)

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності з .

(зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»)

  1. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

  2. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.

  1. Цей Договір припиняється у разі:

   1. закінчення строку його дії;

   2. досягнення цілей співробітництва;

   3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

   4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

   5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

   6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

   7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

  2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

  3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва рада

(найменування суб’єкта співробітництва)

надсилає Мінрегіону упродовж робочих днів після підписання його Сторонами.

(зазначається строк)

  1. Суб’єкт співробітництва має право вийти із співробітництва за умови передачі його прав, обов’язків, частки майна _ .

(зазначається найменування суб’єкта співробітництва)

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

  2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

  3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

  4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або

(зазначається строк)

несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 8.3 цього Договору.

  1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

  2. Цей Договір укладений на аркушах у кількості _ примірників, з розрахунку

(зазначається кількість аркушів) (зазначається кількість примірників)

по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

9.3.

(найменування суб’єкта співробітництва)

рада надсилає один примірник

цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж _ робочих днів після підписання його Сторонами.

(зазначається строк)

9.4 рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17

(найменування суб’єкта співробітництва)

Закону України «Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.Сторона-1:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

Сторона-2:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

27.08.2014 року № 233


ПРИМІРНА ФОРМА ДОГОВОРУ

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

У ФОРМІ УТВОРЕННЯ СПІЛЬНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ
(місце укладення)

_ 20 року

Територіальна громада _

(найменування села, селища, міста)

через _ _ раду в особі голови

,

(найменування сільської, селищної, міської ради) (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-1, та територіальна громада


(найменування села, селища, міста)

через _ раду в особі голови

,

(найменування сільської, селищної, міської ради) (ПІБ)

яка надалі іменується Сторона-2, а разом іменуються Сторони або суб’єкти співробітництва, уклали цей Договір про таке.

  1. Передумовою підписання цього Договору є те, що Сторони під час підготовки його проекту дотримувалися вимог, визначених статтями 5-9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

  2. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у формі утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для спільного виконання визначених законом повноважень.

  3. У процесі співробітництва Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, прозорості та відкритості, взаємної вигоди та відповідальності за результати співробітництва.

  1. Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про співробітництво територіальних громад», _ ,

(назва нормативно-правового акта (ів) у відповідній сфері (ах) у разі наявності)

для спільного виконання визначених законом повноважень, що належать до компетенції суб’єктів співробітництва, та з метою економії коштів, необхідних для їх утримання (оптимізації чи зменшення видатків), Сторони домовилися утворити спільний орган управління – « » (далі - Орган управління).

(зазначається найменування спільного органу управління)

  1. Сторони визначили, що:


   1. місцезнаходженням Органу управління є:

_;

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку

місцезнаходження Органу управління)

   1. метою утворення Органу управління є:

;

(зазначається мета утворення Органу управління)

   1. утворення Органу управління та його майна здійснюється шляхом:


.

(зазначається спосіб утворення Органу управління та його майна відповідно до вимог статті 14 Закону України

«Про співробітництво територіальних громад»)

3.1. Орган управління:


.

(зазначається перелік повноважень та функцій Органу управління відповідно до законів України)

  1. Керівник Органу управління призначається (обирається) на посаду та звільняється з посади

_.

(зазначається порядок призначення (обрання) та звільнення з посади керівника Органу управління)

  1. Посадові особи Органу управління призначаються на посаду та звільняються з посади _ _.

(зазначається порядок призначення та звільнення з посади посадових осіб Органу управління)

  1. Керівник Органу управління несе персональну відповідальність за діяльність Органу управління відповідно до законів України.

  1. Фінансування Органу управління здійснюється відповідно до вимог Бюджетного кодексу України у порядку та

(зазначається порядок фінансування Органу управління)

за рахунок коштів місцевих бюджетів Сторін, обсяг яких становить: для Сторони-1

та Сторони-2 _.

(вказується сума коштів для фінансування) (вказується сума коштів для фінансування)

  1. Орган управління _ звітує про свою діяльність

(зазначається порядок та період звітування Органом управління)

перед суб’єктами співробітництва.

  1. Орган управління припиняє свою діяльність з підстав та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

  2. Майно, що залишилося унаслідок припинення діяльності Органу управління, передається

_.

(зазначається порядок розподілу майна)

  1. Повноваження та функції Органу управління, передбачені пунктом 3.1. цього Договору, після припинення функціонування Органу управління виконуються

_

.

(зазначається орган місцевого самоврядування, який виконує повноваження Органу управління)ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/ЧИ ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набирає чинності з .

(зазначається дата, з якої набирає чинності Договір, відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про співробітництво територіальних громад»)

  1. Зміни та/чи доповнення до цього Договору допускаються лише за взаємною згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною цього Договору.

  2. Внесення змін та/чи доповнень до цього Договору здійснюється в тому ж порядку як і його укладення.


  1. Цей Договір припиняється у разі:

   1. закінчення строку його дії;

   2. досягнення цілей співробітництва;

   3. невиконання суб’єктами співробітництва взятих на себе зобов’язань;

   4. відмови від співробітництва однієї із Сторін, відповідно до умов цього Договору, що унеможливлює подальше здійснення співробітництва;

   5. банкрутства утворених у рамках співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності;

   6. нездійснення співробітництва протягом року з дня набрання чинності цим Договором;

   7. прийняття судом рішення про припинення співробітництва.

  2. Припинення співробітництва здійснюється за згодою Сторін в порядку, визначеному Законом України «Про співробітництво територіальних громад», та не повинно спричиняти зменшення обсягу та погіршення якості надання послуг.

  3. Припинення співробітництва Сторони оформляють відповідним договором у кількості примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу.

(зазначається кількість примірників договору)

Один примірник договору про припинення співробітництва _ рада

(найменування суб’єкта співробітництва)

надсилає Мінрегіону упродовж _ Сторонами.

робочих днів після підписання його

(зазначається строк)

  1. У разі припинення однією із Сторін участі у співробітництві, її права та обов’язки, частка майна передаються

_ _.

(зазначається найменування суб’єкта співробітництва)

ТА ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

  1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у випадку недосягнення згоди між ними − у судовому порядку.

  2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до чинного законодавства України.

  3. Сторона звільняється від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії непереборної сили або випадку.

  4. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору, Сторона, яка не може виконати зобов'язання, передбачені цим Договором, повідомляє іншу Сторону про настання, прогнозований термін дії та припинення вищевказаних обставин не пізніше днів з дати їх настання і припинення. Неповідомлення або

(зазначається строк)

несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права на звільнення від виконання своїх зобов'язань у зв’язку із виникненням обставин, зазначених у пункті 9.3 цього Договору.

  1. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

  2. Цей Договір укладений на _ аркушах у кількості __ примірників, з

(зазначається кількість аркушів) (зазначається кількість примірників)

розрахунку по одному примірнику для кожної із Сторін та один примірник для Мінрегіону, які мають однакову юридичну силу.

10.3.

(найменування суб’єкта співробітництва)

рада надсилає один примірник

цього Договору до Мінрегіону для внесення його до реєстру про співробітництво територіальних громад упродовж _ робочих днів після підписання його Сторонами.

(зазначається строк)

10.4 України

рада подає до Мінрегіону відповідно до статті 17 Закону

(найменування суб’єкта співробітництва)

«Про співробітництво територіальних громад» звіт про здійснення співробітництва, передбаченого цим Договором.


Сторона-1:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.

Сторона-2:

Юридична адреса: Банківські реквізити: Голова

року

М. П.