Нормативні документи

Порядок проходження документів, пов’язаних із списанням майна спільної власності

7 липня 2011, 10:34

Порядок проходження документів, пов’язаних із списанням шляхом ліквідації основних засобів, об’єктів незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи з балансів обласних комунальних підприємств, установ, закладів і майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів, відповідно до Положення, затвердженого рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 190-VI.
 
1. Списанню шляхом ліквідації підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передано  з балансу на баланс обласним комунальним підприємствам, установам, закладамта щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільним) у разі коли таке майно відповідає наступним критеріям:
 
- не придатне для подальшого використання суб’єктом господарювання, зокрема у зв’язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;
- морально застаріле та фізично зношене;
- виявлене в результаті інвентаризації як недостача;
- пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізованим).
 
2. Керівники обласних комунальних підприємств, установ, закладів, заснованих на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, та юридичні особи, які орендують майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, списують із балансів шляхом ліквідації:
 
2.1.1. Керівники обласних комунальних підприємств, установ, закладів, заснованих на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області списують із балансів шляхом ліквідації:
 
– нерухоме майно, транспортні засоби, передавальні пристрої (незалежно від первісної вартості), інші основні засоби первісною балансовою вартістю за одиницю (комплект) від 5 тис. грн. та об’єкти незавершеного будівництва і витрати на проектно-вишукувальні роботи - на підставі рішення обласної ради;
- основні засоби первісною балансовою вартістю за одиницю (комплект) до 5 тис. грн. (крім нерухомого майна, транспортних засобів, передавальних пристроїв) на підставі акта постійно діючої комісії підприємства, установи, закладу. В місячний термін  після проведення процедури списання підприємством, установою, закладом надається до обласної ради звіт щодо проведеного списання майна.Окремо зазначення руху основних засобів відображається в щоквартальній довідці до балансу. 
 
2.1.2. Юридичні особи, які орендують майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, списують із балансів шляхом ліквідації:
 
- нерухоме майно, транспортні засоби, передавальні пристрої (незалежно від первісної вартості), інші основні засоби та об’єкти незавершеного будівництва і витрати на проектно-вишукувальні роботи - на підставі рішення обласної ради.
 
2.2. Для розгляду питання щодо списання майна шляхом ліквідації  до обласної ради подаються:
 
- звернення керівника суб’єкта господарювання;
- погодження відповідного галузевого управління облдержадміністрації, яке здійснює повноваження з управління суб’єктом господарювання;
- копія наказу про створення постійно діючої комісії щодо списання основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу суб’єкта господарювання;
- копія протоколу засідання постійно діючої комісії щодо списання основних засобів та інших матеріальних цінностей, в якому зазначаються заходи з відшкодування вартості майна, в результаті якого виявлена нестача, чи розукомплектованого майна (підписується всіма членами комісії та затверджується керівником);
- техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, яке містить економічні та технічні розрахунки, а також напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;
- відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку, крім об’єктів незавершеного будівництва (додаток 1 до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314);
- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання (додаток 2 до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314);
- акт технічного стану майна, в якому зазначається рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, обладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів (затверджується керівником суб’єкта господарювання);
- копія інвентарної картки обліку основних засобів за формою ОЗ-6;
- акт про списання основних засобів (типова форма ОЗ-3);
- акт про списання автотранспортних засобів (типова форма ОЗ-4);
- копія технічного паспорта (для автотранспортних засобів і нерухомого майна);
- відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтверджувальних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;
- для автотранспортних засобів, які пошкоджено внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснюються причини, які призвели до аварії;
- копії ліцензій, свідоцтв, статутів тощо сторонніх організацій, представники яких підписують акт про списання або надають свій письмовий висновок;
- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати, разом з відповідними підтверджувальними документами (для підприємств).
 
2.3. Для розгляду питання щодо списання орендованого майна, крім вищезазначених документів, до обласної ради подаються:
 
- звернення суб’єкта господарювання, який орендує майно;
- пропозиції щодо внесення змін до договору оренди (переліку та вартості орендованого майна, орендної плати) і довідка щодо використання амортизаційних відрахувань.
 
2.4. Для розгляду питання щодо списання об’єктів незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи до обласної ради подаються:
 
-  звернення керівника суб’єкта господарювання;
- погодження відповідного галузевого управління облдержадміністрації, яке здійснює повноваження з управління суб’єктом господарювання;
-     копія наказу про створення постійно діючої комісії щодо списання основних засобів та інших матеріальних цінностей з балансу суб’єкта господарювання;
- протокол засідання постійно діючої комісії щодо ліквідації незавершеного будівництва та списання витрат на проектно-вишукувальні роботи;
- техніко-економічне обґрунтування щодо необхідності списання незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи;
- відомість щодо вартості об’єкта незавершеного будівництва та витрат на проектно-вишукувальні роботи, згідно з даними бухгалтерського обліку;
- акт про припинення будівництва;
- акт про припинення проектно-вишукувальних робіт.
 
Порядок проходження документів, пов’язаних із списанням майна з балансів підприємств, установ, закладів шляхом безоплатної передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з балансу на баланс обласних комунальних підприємств, установ, закладів відповідно до Положення, затвердженого рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 190-VI.
 
3.1. Керівники обласних комунальних підприємств, установ, закладів, заснованих на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, списують із балансів майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області шляхом його безоплатної передачі з балансу на баланс обласних комунальних підприємств, установ, закладів в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі відповідного розпорядження голови обласної ради.
 
3.2. Для розгляду питання щодо списання майна шляхом безоплатної передачі до обласної ради подаються:
 
- звернення керівника суб’єкта господарювання, балансоутримувача майна, з обґрунтуванням доцільності передачі;
- згода керівника суб’єкта господарювання, який приймає майно на баланс;
- погодження відповідного(них) галузевого(их) управління(нь) облдержадміністрації, яке(і) здійснює(ють) повноваження з управління суб’єктом господарювання;
- перелік майна, яке підлягає передачі, із визначенням його повної назви, інвентарного номера, року випуску, первісної та залишкової вартості, суми зносу на останню звітну дату;
- копія інвентарної картки обліку основних засобів за формою ОЗ-6;
- копія технічного паспорта (для автотранспортних засобів і нерухомого майна);
- відомості та копії правоустановчих документів на земельні ділянки (для нерухомого майна);
- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати шляхом безоплатної передачі, разом з відповідними підтверджувальними документами (для підприємств).
 
3.3. Документи щодо списання майна шляхом ліквідації,  або передачі майна з балансу на баланс, які надходять до обласної ради, опрацьовуються постійно діючою комісію з розгляду питань стосовно списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
 
4.  Дії, які необхідно поводити підприємствам, закладам, установам та  юридичним особам, які орендують майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області після отримання відповідного дозволу на списання:
 
- демонтаж майна, яке пропонується для списання шляхом ліквідації, проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання цього майна;
- вилучені після демонтажу майна деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;
 - кошти, одержані внаслідок списання майна шляхом ліквідації, спрямовуються на оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств, установ, закладів;
 - після надання відповідного дозволу керівники підприємств, установ, закладів, а також орендар, зобов’язані у місячний термін списати майно та подати до обласної ради звіт про здійснені заходи;
- після отримання відповідного рішення про списання шляхом ліквідації об'єктів незавершеного будівництва забудовник зобов'язаний у місячний термін провести повний розрахунок по цьому будівництву з підрядною та іншими організаціями і взяти на себе відповідальність за об'єкт та провести роботи по розбиранню споруд, будівель, конструкцій, демонтажу устаткування та інше і забезпечити реалізацію матеріальних цінностей, отриманих від розбирання;
 - процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання до обласної ради, в місячний термін після отримання відповідного дозволу, звіту про списання майна. Окремо зазначення руху цього майна відображається в щоквартальній довідці до балансу. 
 - після отримання відповідного дозволу (розпорядження  голови обласної ради) щодо передачі майна з балансу на баланс у межах спільної власності сторони, які передають і приймають, та представники виконавчого апарату обласної ради у 15-денний термін здійснюють передачу майна, згідно з актом приймання-передачі, що надається на затвердження голові обласної ради.
        

Положення про порядок списання майна, що  перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області затверджене  рішенням обласної ради від 16 червня 2011 року № 190-VI.

 • Офіційне інтернет-представництво Президента України
 • Верховна Рада України
 • Урядовий портал
 • Стратегія розвитку харківської області до 2020 року
 • Газета "Слобідський край"
 • Обласний конкурс ім.О.С.Масельського на кращий літературний твір
 • Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ"
 • Рада Почесних громадян
 • Угода мерів

Органи місцевого самоврядування Харківської області

Для вибору району наведіть курсор на мапу

 • НА ДОПОМОГУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЮ
 • Дитячий телефестиваль "Дитятко"
 • Українська асоціація районних та обласних рад
 • Харківська обласна державна адміністрація
 • Харківська міська рада
 • Асоціація органів місцевого самоврядування Харківскьої області
 • Програма "Рада on-line"
 • Шлях реформ
 • Палац дитячої та юнацької творчості
 • Харківський регіональний інститут державного управління
 • Ресурсний центр
 • Форум